Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Szociális és Gyermekjóléti Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények

 

intézményvezető (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre 2021.01.01-2025.12.31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

A Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények alapító okiratában meghatározott tevékenységek (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, fogyatékossággal élők nappali ellátása, család és gyermekjóléti szolgálat, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) ellátása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása. Feladata az intézmény szakmai vezetése, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának biztosítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 1. pontjában, vagy az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezető számára előírt, a beosztás ellátásához szükséges képesítési követelmény előírásainak megfelelő szakirányú végzettség,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,  
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott ok a pályázóval szemben ne álljon fenn,
 • vállalja a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítését,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajza,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. §-ában és a 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben vezetőképzésen nem vett részt, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 1 éven belüli letételét,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik és kezelhetik.

-,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dani Béla Péter elnök nyújt, az 06-54-431-001 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Társulás címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/5202-1/2020., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott bizottság véleményezi. A Társulási Tanács a véleményezést követő ülésén bírálja el a pályázatokat. A pályázó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon – 2020. október 14.

Biharkeresztes Város honlapja – 2020. október 14.

Ártánd Község honlapja – 2020. október 14.

Bedő Község honlapja – 2020. október 14.

Berekböszörmény Község honlapja – 2020. október 14.

Bojt Község Honlapja – 2020. október 14.

Körösszegapáti Község honlapja – 2020. október 14.

Nagykereki Község honlapja – 2020. október 14.

Told Község honlapja – 2020. október 14.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 14.